Om oss

Möjligheternas sjukhus

Förstklassig vård med ett personligt omhändertagande

lång historia

Startade
1927

Extra omtanke, ombonat och hemlikt

Grundidé som håller ännu

Carlanderska sjukhuset öppnade våren 1927. Mycket har förändrat sedan dess, men grundidén är fortfarande densamma:

Att erbjuda förstklassig sjukvård med extra omtanke i en miljö som är mer ombonad och hemlik än den övriga sjukvården.

Carlanderska sjukhuset är en kommunal stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Stadgarna stipulerar att stiftelsen har till ändamål att bedriva sjukvård avseende såväl sluten- som öppenvård av såväl privat som offentlig karaktär samt hälsovård.

Stort utbud

Vi är en del av sjukvårdsutbudet i Västra Götaland. Därför har vi en nära samverkan med den offentliga vården, försäkringsbolag, enskilda företag och privatpersoner. Verksamheten vid Carlanderska utförs av ett flertal vårdgivare i samspel. Stiftelsen består av följande operativa enheter: Medicinkliniken, Kirurg- och ortopedkliniken, Operation, Vårdavdelning, Vaccinationsmottagningen, Röntgen, Vårdcentral, BVC och Rehab.

Samarbetspartners
Tillsammans med våra samarbetspartners inom Carlanderska erbjuder vi ett stort utbud av hälso- och sjukvårdstjänster. Våra samarbetspartners inom huset uppgår till ett femtontal olika mottagningar. Vi har ett stort antal specialistläkare knutna till oss; alla med gedigen erfarenhet och med en bredd som ger oss möjlighet att upprätthålla vår ambition om det kompletta sjukhuset med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.

Vår vision

”Möjligheternas sjukhus”

Affärsidé

”Att tillsammans med våra samarbetspartner bedriva förstklassig sjukvård så att Carlanderska ses som ett förstahandsval”

Marknad

Kunderna består av patienter som förmedlats via de stora försäkringsbolagen och patienter förmedlade via offentligt finansierade vårdavtal såsom vårdgarantiavtal och vårdcentral. I övrigt finns även direkt privat betalande samt företagskunder. Vårdcentralen och Rehab ingår i VGPV, Västra Götalands Primärvård och Vårdval Rehab, som är tillgängliga för alla medborgare inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomi

Omsättningen 2021 uppgick till 434 mkr. Carlanderska är icke vinstdrivande, men har ett eftersträvat rörelseresultat på ca 5 % för att möjliggöra investeringar. Här kan du läsa vår årsredovisning.

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse stiftelsen Carlanderska sjukhuset

Jan Lindblom (m) ordförande
Niklas Teodorsson (v) vice ordförande
Ulla-Karin Näslund (s) ledamot
Mariella Olsson (l) ledamot
Jörgen Isgaard (d) ledamot
Kenan Gürbüzer (mp) ledamot
Karoline Rydelid (m) suppleant
Isak Tegmark (v) suppleant
John Carlander (familjerepresentant) suppleant
Torbjörn Molander, sekreterare
Anders Bengtsson, medicinskt ansvarig
Johan Nilsson,  personalrepresentant
Ann Söderström, sjukhuschef
Håkan Nilsson, ekonomichef

 

Ledningsgrupp Carlanderska sjukhuset

Ann Söderström, sjukhuschef
Sara Tapper, HR-chef
Håkan Nilsson, ekonomichef
Marina Spargren, verksamhetschef Kirurg- och ortopedkliniken, Operation
Vanja Fredholm, verksamhetschef Vårdavdelningen
Wictor Winsnes, IT- och fastighetschef, t f vårdadministrativ chef
Anette Andrén Hedström, verksamhetschef Röntgen
Anna Newmark, t f verksamhetschef Medicinkliniken och Forskningsenheten
Josefine Rössberger, verksamhetschef  Vårdcentralen, BVC och Carlanderska Rehab
Anders Bengtsson, chefläkare
Karin Möller, kvalitetschef

Personal

212 helårsarbetande

Antalet anställda personer i stiftelsen vid 2021 års utgång var 212 helårsarbetande. Yrkeskategorierna fördelar sig mellan läkare, sjuksköterskor (största gruppen), undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal.

Mer om oss

Våra värderingar

Kvalitet & miljö

Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi tillämpar livscykelperspektivet i största möjliga utsträckning.

Närhet

För oss innebär närhet inte bara det centrala läget utan även det nära samarbetet mellan våra verksamheter och det personliga omhändertagandet.

Omtanke

Hos Carlanderska står du som patient alltid i centrum. Vi vill att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen, från den första kontakten till avslutad behandling.

Kompetens

Vår höga och breda kompetens är en förutsättning för att upprätthålla vår ambition om sjukvård i världsklass.

Byggnadskonst

Vackra valv, formglädje och gedigna material kännetecknar den äldre byggnaden.

”I tornen hade nattsköterskorna sina rum för att kunna sova ostört på dagen.”

Vibeke Carlander

Tack familjen Carlander

Carlanderska tillkom efter en donation från två generationer Carlander. 
1916 donerade de en stor summa pengar till uppförandet av ett modernt sjukhus, med Sophiahemmet i Stockholm som förebild.

”En helhet av otvungen och på sinnet livande verkan”

Göteborgs-Posten 1917, om det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

Historien om Carlanderska

Tanken med sjukhuset var att skapa en miljö för omvårdnad som var mer ombonad och hemlik än i den övriga sjukvården. Parken som omgärdar sjukhuset skulle precis som själva byggnaden bidra till ett gott läkande. 1917 utlystes en arkitekttävling som arkitekterna Arvid Bjerke och
R O Swenson vann.

Byggnaderna utformades i nationalromantisk stil med inslag av nyklassicism. Kompositionen av byggnader och uppstickande volymer i form av torn, kupoler och välvda tak var influerad av renässansborgar som till exempel Vadstena slott. De två arkitekterna hade ritat sjukhuset med en klostergård, men ganska snart insåg man att det skulle bli för dyrt att bygga sjukhuset efter de ursprungliga ritningarna. Arvid Bjerke drev ensam projektet vidare och 1924 godkändes bygglovshandlingarna för en omarbetad och något mindre version.

INVIGNING 1927

Sjukhuset invigdes 10 mars 1927, komplett med en toppmodern operationsavdelning, en röntgenavdelning med den senaste utrustningen, sjuksalar, bostadsrum för sjuksköterskor, läkare och annan personal samt en ligghall utomhus för lungsjuka patienter. På sjukhuset fanns vid den här tiden bland annat två eldare som höll pannorna varma, en sömmerska som sydde lampskärmar och en flygel med badavdelning för läkande bad.

I maj 2017 togs nästa steg i Carlanderska historia då en helt ny del på nästan 7 000 kvadratmeter invigdes. Den nya delen rymmer bland annat sju operationssalar i världsklass, en toppmodern röntgenavdelning, reception, en träningshall för rehabilitering och en restaurang. Carlanderska har nu de lokaler som krävs för att ta sjukhuset in i framtiden – och klostergården blev till slut verklighet!

Kvalitet, miljö och hållbarhet

På Carlanderska pågår ett ständigt arbete med patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och miljöfrågor. Det innefattar bland annat rutiner, ett kontinuerligt förbättringsarbete och ett synsätt där ingen personalkategori är viktigare än någon annan.

Kvalitet

Fokus i kvalitetsutveckling och patientsäkerhet ligger på riskbaserat tänkande, vilket gör att möjligheter tillvaratas och oönskade resultat förebyggs. Vi ser till helheten, från diagnos, utredning och hur man blir omhändertagen till operation, uppföljning och resultat. Genom vårt deltagande i relevanta nationella kvalitetsregister granskas, utvärderas och jämförs vården vi ger våra patienter. Våra höga placeringar visar att vi ständigt utvecklar och förbättrar både kvalitet och patientsäkerhet. Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsmätningar och deltar i nationella patientenkäter, där vi kan konstatera att patienterna generellt är mycket nöjda.

Carlanderska är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarderna 9001 och 14001. Detta utgör grunden i vårt ledningssystem och säkerställer att vi aktivt arbetar med ständig utveckling av patientsäkerheten och uppfyller gällande lagkrav. Våra interna revisioner ger oss möjlighet att ständigt förbättra och utveckla våra processer och vårt ledningssytem.
Extern revision genomförs årligen.  Patientsäkerhetsberättelse 2021.

Carlanderska och våra samarbetspartners deltar i följande kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att granska och utvärdera hälso- och sjukvården. Man vill också utveckla och förbättra kvaliteteten samt öka säkerheten mellan olika vårdgivare.

Kvalitetsregistren möjliggör jämförelser mellan olika behandlingsmetoder och läkemedel. De är också en unik tillgång för klinisk forskning.

Uppgifterna kan även användas i forskningen för att vinna ny kunskap om samband mellan hälsa, vård och sjukdom. Som patient medför ditt bidrag till registren att du är med och förbättrar vården.

Kundnöjdhet

9,35 av 10

Patientenkäter

Carlanderska mäter kundnöjdheten med hjälp av KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Patienterna får besvara en digital enkät. Enkäten är en så kallad validerad enkät som visar upplevelsen av besöket och betydelsen av det upplevda ur patientens perspektiv.

I vår senaste kundundersökning (2021) fick vi snittbetyget 9,35 på en skala 1–10 på frågan ”Hur nöjd är du med detta vårdtillfälle?”. Carlanderskas vårdcentral deltar i SKLs återkommande nationella undersökning av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården, NPE (Nationell Patientenkät).

Miljö och hållbarhet

Vårt arbete inom Carlanderskas verksamheter ska bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav.

Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som bedrivs systematiskt.

För Carlanderska innebär detta att:

 • Vi hushåller med resurser inklusive energi.
 • Vi fortsätter övergången till förnybara energikällor och andelen livsmedel med ursprung i Sverige.
 • Vi arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan av produkter och ämnen. För i övrigt likvärdiga produkter och ämnen prioriterar vi de som totalt ger minst negativ miljö- och hälsopåverkan.
 • Vi värderar, inför beslut på alla nivåer, konsekvenserna för hälsa och miljö vid planering, i budgetarbete och vid upphandling.
 • Vi följer gällande lagar och håller oss uppdaterade på regelverk inom miljöområdet.
 • Vi tydliggör miljöansvaret genom vår miljöcertifiering och vår kvalitet- och miljöorganisation.
 • Vi stimulerar engagemang i miljöarbetet genom att medverka till alla medarbetares kompetenshöjning inom miljöområdet.

Hållbarhet

 

På Carlanderska fortsätter vi med vårt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling. Vårt arbete
inom hållbarhet omfattar patientsäkerhet, ekonomi, miljö och social hållbarhet. Hur vi arbetar
med resterande områden presenteras i vår Hållbarhetsredovisning.

Förutsättningar för detta arbete är engagemang från vår ledning, kompetens och medvetenhet hos alla medarbetare, samverkan, öppenhet, uppföljningar och redovsiningar. Vår avvikelsehantering ses som ett positivt arbetsredskap där vi kan identifiera och minimera risker för både patienter och personal.

Läs mer

Miljömål

Nedanstående miljömål ligger i linje med VGR.

För Carlanderskas verksamheter gäller nedanstående övergripande miljömål. Dessa ska, tillsammans med de betydande miljöaspekter som identifierats inom vår verksamhet, ligga till grund för de lokala mätbara målen.

De övergripande miljömålen ska följas upp av ledningens genomgång.

 • Miljöhänsyn ska tas vid planering, upphandling och beslut.
 • Totala energianvändningen ska minska och faktiska användningen vara mer energieffektiv och fossilfri
 • Minskad användning av produkter innehållande miljö- och hälsofarliga ämnen
 • Minskad andel förbrukningsmaterial, ökad andel förnybar/hållbar råvara
 • Minskad mängd avfall, matsvinn och transporter
 • Öka andelen livsmedel med ursprung i Sverige, efter säsong
Läs mer

Jämställdhet och mångfald

Hos Carlanderska är alla, såväl patienter som medarbetare, lika välkomna oavsett kön, etnicitet, religion, ålder och sexuell läggning. Vi är övertygade om att mångfald och jämställdhet hos medarbetarna bidrar till en bredare kompetens och högre kvalitet i verksamheten. På Carlanderska försöker vi alltid sträva efter ett klimat där alla blir lika sedda och får samma villkor att växa och utvecklas.

Carlanderskas vänner

Bidrar till att bevara ett unikt vårdalternativ.

Föreningen Carlanderskas vänner bildades 1952. Vänföreningen har sedan dess haft som mål att skapa långsiktig stabilitet och garantera att även kommande generationer ska kunna välja mellan olika vårdalternativ. Våra medlemmar bidrar till att bevara ett unikt vårdalternativ i Göteborg, inte bara idag utan även i framtiden. Under årens lopp har vi distribuerat insamlade medel till vidareutbildning av personal samt underhåll och upprustning av fastighet och park. Som medlem bjuds du in till årliga informationsträffar samt till föredrag av kända specialister verksamma inom Carlanderska.

Bli medlem

För att bli medlem, sätt in avgift på föreningens postgironummer:
4395137-5.

Glöm inte att märka talongen med ditt namn, e-post och adress.

Årsavgift

Enskild person 300 kr
Makar 500 kr

Ständigt medlemskap

Enskild person 5 000 kr
Makar 8 000 kr