Om oss

Möjligheternas sjukhus

Förstklassig vård med ett personligt omhändertagande

lång historia

Startade
1927

Extra omtanke, ombonat och hemlikt

Grundidé som håller ännu

Carlanderska sjukhuset öppnade våren 1927. Mycket har förändrat sedan dess, men grundidén är fortfarande densamma:

Att erbjuda förstklassig sjukvård med extra omtanke i en miljö som är mer ombonad och hemlik än den övriga sjukvården.

Carlanderska sjukhuset är en stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Stadgarna stipulerar att stiftelsen har till ändamål att bedriva sjukvård avseende såväl sluten- som öppenvård av såväl privat som offentlig karaktär samt hälsovård.

Stort utbud

Vi är en del av sjukvårdsutbudet i Västra Götaland. Därför har vi en nära samverkan med den offentliga vården, försäkringsbolag, enskilda företag och privatpersoner. Verksamheten vid Carlanderska utförs av ett flertal vårdgivare i samspel. Stiftelsen består av följande operativa enheter: Medicinkliniken, Kirurg- och ortopedkliniken, Operation, Vårdavdelning, Vaccinationsmottagningen, Röntgen, Vårdcentral, BVC och Rehab.

Samarbetspartners
Tillsammans med våra samarbetspartners inom Carlanderska erbjuder vi ett stort utbud av hälso- och sjukvårdstjänster. Våra samarbetspartners inom huset uppgår till ett femtontal olika mottagningar. Vi har ett stort antal specialistläkare knutna till oss; alla med gedigen erfarenhet och med en bredd som ger oss möjlighet att upprätthålla vår ambition om det kompletta sjukhuset med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.

Vår vision

”Möjligheternas sjukhus”

Affärsidé

”Att tillsammans med våra samarbetspartner bedriva förstklassig sjukvård så att Carlanderska ses som ett förstahandsval”

Marknad

Kunderna består av patienter som förmedlats via de stora försäkringsbolagen och patienter förmedlade via offentligt finansierade vårdavtal såsom vårdgarantiavtal och vårdcentral. I övrigt finns även direkt privat betalande samt företagskunder. Vårdcentralen och Rehab ingår i VGPV, Västra Götalands Primärvård och Vårdval Rehab, som är tillgängliga för alla medborgare inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomi

Omsättningen 2022 uppgick till 448 mkr. Carlanderska är icke vinstdrivande, men har ett eftersträvat rörelseresultat på ca 5 % för att möjliggöra investeringar. Här kan du läsa vår årsredovisning.

Styrelse

Hans Aronsson, ordförande
Jan Lindblom, vice ordförande
Kerstin Brunnström, ledamot
Martin Jordö, ledamot
Jörgen Isgaard, ledamot
Isak Tegmark, ledamot
Hanna Larsson, suppleant
Ann-Christine Nilsson, suppleant
John Carlander, Suppleant
Kristoffer Lindskog, personalrepresentant
Johan Nilsson, personalrepresentant

Ledningsgrupp

Ann Söderström, sjukhuschef
Malin Wiklund, tf ekonomichef
Malin Wiklund, avtals- och inköpsansvarig
Sara Tapper, HR-chef
Wictor Winsnes, IT- och fastighetschef
Karin Möller, kvalitetschef och chefläkare
Christina Svärd, verksamhetschef Kirurg- och Ortopedkliniken
Christina Svärd, tf verksamhetschef  Vårdcentralen, BVC och Carlanderska Rehab
Anette Andrén Hedström, verksamhetschef Röntgen
Vanja Fredholm, verksamhetschef Vårdavdelningen och Operation
Jan Kilhamn, verksamhetschef Medicinkliniken och Forskningsenheten

Personal

248 helårsarbetande

Antalet anställda personer i stiftelsen vid 2022 års utgång var 248 helårsarbetande. Yrkeskategorierna fördelar sig mellan läkare, sjuksköterskor (största gruppen), undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal.

Mer om oss

Våra värderingar

Kvalitet & miljö

Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi tillämpar livscykelperspektivet i största möjliga utsträckning.

Närhet

För oss innebär närhet inte bara det centrala läget utan även det nära samarbetet mellan våra verksamheter och det personliga omhändertagandet.

Omtanke

Hos Carlanderska står du som patient alltid i centrum. Vi vill att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen, från den första kontakten till avslutad behandling.

Kompetens

Vår höga och breda kompetens är en förutsättning för att upprätthålla vår ambition om sjukvård i världsklass.

Byggnadskonst

Vackra valv, formglädje och gedigna material kännetecknar den äldre byggnaden.

”I tornen hade nattsköterskorna sina rum för att kunna sova ostört på dagen.”

Vibeke Carlander

Tack familjen Carlander

Carlanderska tillkom efter en donation från två generationer Carlander. 
1916 donerade de en stor summa pengar till uppförandet av ett modernt sjukhus, med Sophiahemmet i Stockholm som förebild.

”En helhet av otvungen och på sinnet livande verkan”

Göteborgs-Posten 1917, om det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

Historien om Carlanderska

Tanken med sjukhuset var att skapa en miljö för omvårdnad som var mer ombonad och hemlik än i den övriga sjukvården. Parken som omgärdar sjukhuset skulle precis som själva byggnaden bidra till ett gott läkande. 1917 utlystes en arkitekttävling som arkitekterna Arvid Bjerke och
R O Swenson vann.

Byggnaderna utformades i nationalromantisk stil med inslag av nyklassicism. Kompositionen av byggnader och uppstickande volymer i form av torn, kupoler och välvda tak var influerad av renässansborgar som till exempel Vadstena slott. De två arkitekterna hade ritat sjukhuset med en klostergård, men ganska snart insåg man att det skulle bli för dyrt att bygga sjukhuset efter de ursprungliga ritningarna. Arvid Bjerke drev ensam projektet vidare och 1924 godkändes bygglovshandlingarna för en omarbetad och något mindre version.

INVIGNING 1927

Sjukhuset invigdes 10 mars 1927, komplett med en toppmodern operationsavdelning, en röntgenavdelning med den senaste utrustningen, sjuksalar, bostadsrum för sjuksköterskor, läkare och annan personal samt en ligghall utomhus för lungsjuka patienter. På sjukhuset fanns vid den här tiden bland annat två eldare som höll pannorna varma, en sömmerska som sydde lampskärmar och en flygel med badavdelning för läkande bad.

I maj 2017 togs nästa steg i Carlanderska historia då en helt ny del på nästan 7 000 kvadratmeter invigdes. Den nya delen rymmer bland annat sju operationssalar i världsklass, en toppmodern röntgenavdelning, reception, en träningshall för rehabilitering och en restaurang. Carlanderska har nu de lokaler som krävs för att ta sjukhuset in i framtiden – och klostergården blev till slut verklighet!

Kvalitet, miljö och hållbarhet

På Carlanderska pågår ett ständigt arbete med patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och miljöfrågor. Det innefattar bland annat rutiner, ett kontinuerligt förbättringsarbete och ett synsätt där ingen personalkategori är viktigare än någon annan.

Kvalitet

Vårt mål är att leverera en god vård med hög patientsäkerhet och att vara bland de bästa på det vi gör. Utifrån våra kunders behov arbetar vi systematiskt med att förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kliniska resultat och patientens upplevelse av vården och arbetar aktivt med avvikelser, analys och lärande.

Vi deltar i nationella kvalitetsregister, både för att följa upp kvaliteten på vården vi ger, för jämförelse med andra och för ständig förbättring och utveckling av vården.

Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsmätningar och deltar i nationella patientenkäter, vilka visar att våra patienter generellt är mycket nöjda.

Carlanderska är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarderna 9001 och 14001. Extern revision genomförs årligen.

Kvalitetsbokslut och Patientsäkerhetsberättelse

I vårt Kvalitetsbokslut och vår Patientsäkerhetsberättelse redovisar vi våra mottagningar, våra kliniska resultat och hur vi arbetar för en säker vård och för att hela tiden bli ännu bättre.

Carlanderska och våra samarbetspartners deltar i följande kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att granska och utvärdera hälso- och sjukvården. Man vill också utveckla och förbättra kvaliteteten samt öka säkerheten mellan olika vårdgivare.

Kvalitetsregistren möjliggör jämförelser mellan olika behandlingsmetoder och läkemedel. De är också en unik tillgång för klinisk forskning.

Uppgifterna kan även användas i forskningen för att vinna ny kunskap om samband mellan hälsa, vård och sjukdom. Som patient medför ditt bidrag till registren att du är med och förbättrar vården.

Kundnöjdhet

96 % i nöjdhet

Patientenkäter

Våra patienters upplevelser är viktiga för oss och därför hoppas vi att patienterna vill hjälpa oss att bli ännu bättre.
Stiftelsen Carlanderska mäter kundnöjdheten kontinuerligt med hjälp av enkäten ”TYCK om oss”. Patienterna får efter sitt besök besvara en digital enkät via sms eller QR-kod. I denna enkät ges patienter också möjlighet att ge beröm och/eller framföra förbättringsförslag, vilka ger underlag för ständiga förbättringar.

Under kvartal 1, 2024 var genomsnittliga patientnöjdheten 96 %.

Carlanderskas vårdcentral deltar i SKRs återkommande nationella undersökning av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården, NPE (Nationell Patientenkät).

Miljö och hållbarhet

Vårt arbete inom Carlanderskas mottagningar ska bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav.

Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som bedrivs systematiskt.

För Carlanderska innebär detta att:

 • Vi hushåller med resurser inklusive energi.
 • Vi fortsätter övergången till förnybara energikällor och andelen livsmedel med ursprung i Sverige.
 • Vi arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan av produkter och ämnen. För i övrigt likvärdiga produkter och ämnen prioriterar vi de som totalt ger minst negativ miljö- och hälsopåverkan.
 • Vi värderar, inför beslut på alla nivåer, konsekvenserna för hälsa och miljö vid planering, i budgetarbete och vid upphandling.
 • Vi följer gällande lagar och håller oss uppdaterade på regelverk inom miljöområdet.
 • Vi tydliggör miljöansvaret genom vår miljöcertifiering och vår kvalitet- och miljöorganisation.
 • Vi stimulerar engagemang i miljöarbetet genom att medverka till alla medarbetares kompetenshöjning inom miljöområdet.

Hållbarhet

På Carlanderska fortsätter vi med vårt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling. Vårt arbete
inom hållbarhet omfattar patientsäkerhet, ekonomi, miljö och social hållbarhet. Hur vi arbetar
med resterande områden presenteras i vår Hållbarhetsredovisning.

Förutsättningar för detta arbete är engagemang från vår ledning, kompetens och medvetenhet hos alla medarbetare, samverkan, öppenhet, uppföljningar och redovsiningar. Vår avvikelsehantering ses som ett positivt arbetsredskap där vi kan identifiera och minimera risker för både patienter och personal.

Miljömål

Nedanstående miljömål ligger i linje med VGR.

För Carlanderskas mottagningar gäller nedanstående övergripande miljömål. Dessa ska, tillsammans med de betydande miljöaspekter som identifierats inom vår verksamhet, ligga till grund för de lokala mätbara målen.

De övergripande miljömålen ska följas upp av ledningens genomgång.

 • Miljöhänsyn ska tas vid planering, upphandling och beslut.
 • Totala energianvändningen ska minska och faktiska användningen vara mer energieffektiv och fossilfri
 • Minskad användning av produkter innehållande miljö- och hälsofarliga ämnen
 • Minskad andel förbrukningsmaterial, ökad andel förnybar/hållbar råvara
 • Minskad mängd avfall, matsvinn och transporter
 • Öka andelen livsmedel med ursprung i Sverige, efter säsong

Jämställdhet och mångfald

Hos Carlanderska är alla, såväl patienter som medarbetare, lika välkomna oavsett kön, etnicitet, religion, ålder och sexuell läggning. Vi är övertygade om att mångfald och jämställdhet hos medarbetarna bidrar till en bredare kompetens och högre kvalitet i verksamheten. På Carlanderska försöker vi alltid sträva efter ett klimat där alla blir lika sedda och får samma villkor att växa och utvecklas.

Carlanderskas vänner

Bidrar till att bevara ett unikt vårdalternativ.

Föreningen Carlanderskas Vänner bildades 1952 och har sedan dess haft som mål att skapa långsiktig stabilitet och garantera att även kommande generationer ska kunna välja mellan olika vårdalternativ.

Under årens lopp har föreningen gett bidrag till underhåll och upprustning av fastighet och park i form av bland annat växt-, och trädplanteringar, cykelparkering, grindar, parkbänkar och annan utsmyckning av sjukhuset. Målsättningen har varit att främja såväl personalens som patienternas trivsel.

Under 2023 har föreningen gett ekonomiska bidrag till vidareutbildning för personal där de fått möjlighet att besöka olika vårdinstanser och konferenser för att få inspiration till att förbättra och utveckla en långsiktigt hållbar sjukvård. Studieresorna 2023 gick till:

 • Malmö för att besöka Konferens NCSH23 (Nordic Center for Sustainable Healthcare). Under konferensen möttes människor från olika delar av världen för att dela kunskap genom intressanta och inspirerande föredrag om behov och lösningar för att främja en hållbar hälso- och sjukvård.
 • GB Obesitas i Malmö för att få en inblick i flöden och fast-track-vård på deras operationsenhet. Det var ett mycket givande och inspirerande besök.
 • Ersta Diakoni i Stockholm för ett besök i deras nybyggda röntgenverksamhet och även få tillfälle att knyta nya kontakter.

På väg till studiebesök på Ersta Diakoni

Studiebesök i Malmö, NCSH och GB Obesitas

Bli medlem

För att du som medlem ska kunna följa verksamheten vid Carlanderska bjuds du in till årsmöten och informationsträffar. Vid mötena håller kända specialister, verksamma inom sjukhuset, föredrag inom sina områden. Vid mötena informerar också sjukhusets ledning om verksamheten och medlemmar har möjligheten att ställa frågor eller lämna förslag. Som bonus bjuds du på en god middag på Restaurang C  efter föreläsningen där du får tid för utbyte med andra medlemmar i föreningen.

För att bli medlem, betala in din avgift på föreningens postgironummer: 4395137-5.

Glöm inte att märka betalningen med ditt namn, adress samt e-post.

Årsavgift

Enskild person 300 kr
Par 500 kr

Ständigt medlemskap

Enskild person 5 000 kr
Par 8 000 kr