Visselblåsarfunktion

För att säkerställa möjligheten att anmäla missförhållanden och oegentligheter har Carlanderska inrättat en visselblåsarfunktion som innebär att man kan lämna en anonym anmälan om allvarliga missförhållanden eller misstänkta oegentligheter. Utgångspunkten är att Carlanderska ska ha en öppen och transparent kultur där dialog i första hand ska ske mellan medarbetare/patient/kund/leverantör och ansvarig chef. Om detta inte är möjligt eller om man upplever att det man rapporterar inte uppmärksammas finns visselblåsarfunktionen som en sista möjlighet.

Carlanderska har skyldighet att på ett rättssäkert sätt hantera anmälningar mot den egna organisationen eller enskilda företrädare för densamma. Utifrån detta består visselblåsarfunktionen består av tre delar:

anmälningsfunktion, mottagarfunktion och utredningsfunktion.

Anmälningsfunktionen är helt digital och finns på en extern site som inte tillhör Carlanderska. Anmäl här! 

Mottagarfunktionen består av att ett mail med information skickas från den externa siten till en mottagargrupp. Mottagargruppen består av Sjukhuschef, Ekonomichef, HR-chef samt IT-chef. Samtliga inrapporterade visselblåsarärenden med tillhörande utredningar ska diarieföras. Utgångspunkten är att en anmälan ska ses som en allmän handling men en menprövning ska alltid göras inför ett beslut om utlämnanden av allmän handling.

Utredningsfunktionen utgörs av mottagargruppen och utifrån den information som getts ska en grundlig utredning göras för att försöka utröna om det finns sakliga grund i anmälan och utifrån det fattas beslut om vidare åtgärder.