Standardiserade vårdförlopp

Nationell satsning för kortare tider i cancervården

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Nationellt och regionalt stöd för införandet

Regionalt cancercentrum (RCC) och SKL ger nationellt och regionalt stöd till landstingen i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp.

 • Delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta regionala vårdprogram.
 • Stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annat kunskapsstöd inom cancervården införs.
 • Arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling.
 • De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Stöd och instruktioner till vårdprogram grupperna

 • Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter.
 • Det finns en processbeskrivning som stöd för att ta fram och revidera vårdprogram. Varje vårdprogram ses över årligen för eventuell revision. Vid större revideringar skickas de ut på remiss. Mindre revideringar publiceras utan remissrundor.
 • I varje vårdprogramgrupp ingår stödfunktioner från något av de sex regionala cancercentrumen.

Carlanderska sjukhuset

Carlanderskas medverkan inom ramen för standardiserat vårdförlopp gäller all verksamhet vid sjukhuset. Det finns såväl koordinator som lokal processledare anställda för att organisera arbetet och vid behov är både patienter och vårdgivare välkomna att vända sig till dessa.

Lokal processledare Lotta Nygren

E-mail: lotta.nygren@carlanderska.se

 

Koordinatorer

Sofia Tiquet – kirurgi

Lena Wallén – hud

Annika Johansson – urologi

E-mail:
svf@carlanderska.se

 

För detaljerad information om SVF för vårdgivare, besök Regionalt cancercentrum (RCC) Västs webbplats:

 

Om remisshantering för SVF

Gällande vårdförlopp för respektive diagnos

Information för primärvården

 

Vid Carlanderska finns möjlighet till bidrag inom SVF enligt följande:

 • Urologkliniken – SVF för alla urologiska förlopp
 • Hudmottagningen – SVF avseende maligna melanom
 • Kirurgmottagningen – avsatta tider för coloskopi
 • Röntgen – avsatta tider för utredning och undersökning inom SVF
 • Operation – avsatta tider för utredning och operation inom SVF