Kvalitetsregister

Carlanderska med samarbetspartner deltar i följande kvalitetsregister:

QIVF (Nationellt register för assisterad befruktning)
Gynop (Nationellt register för gynekologisk kirurgi)
INCA ((Gynekologisk cancer)
SOREG (Svenskt ObesitasREGister)
Svenska höftprotesregistret
Svenska knäprotesregistret
SWESPINE (Svenska ryggregistret)
Svenska korsbandsregistret
NPCR (Nationella ProstataCancerRegistret)
NDR (Nationella Diabetesregistret)
SBR (Svenska BråckRegistret)
Gallriks (Riksomfattande register av galloperationer)
KOL-registret (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)
Nationellt register för malignt melanom
SQRTPS (Scandinavian Quality Register for Thyroid – and Parathyroid Surgery)
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
Svedem (Svenska Demensregistret)
BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros)

Syftet med nationella kvalitetsregister är att granska och utvärdera hälso- och sjukvården. Man vill också utveckla och förbättra kvaliteteten samt öka säkerheten mellan olika vårdgivare. Kvalitetsregistren möjliggör jämförelser mellan olika behandlingsmetoder och läkemedel. De är också en unik tillgång för klinisk forskning.

Uppgifterna kan även användas i forskningen för att vinna ny kunskap om samband mellan hälsa, vård och sjukdom.

Som patient medför ditt bidrag till registren att du är med och förbättrar vården!

Kvalitetsregistrering vid Vårdcentral Carlanderska

Vårdenheten registrerar personuppgifter i kvalitetsregister som administreras av Registercentrum i Västra Götaland (RC VGR). För dig som patient, se mer info på www.registercentrum.se under rubriken ”Till dig som patient”.