Integritetspolicy –
så skyddar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. GDPR – EUs Dataskyddsförordning reglerar hanteringen av personuppgifter.

Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, organisationsnummer
857200-2312 (se kolumn Carlanderska t h) bedriver tillsammans med samarbetspartner (se kolumn samarbetspartner t h) sjukvård inom Carlanderska sjukhuset.

Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina uppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vilka personuppgifter hanteras?

Vi inhämtar de personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

I syfte att kunna erbjuda våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt och när så krävs, redovisa enligt gällande lagstiftning och myndighetskrav.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Carlanderska kan i samarbete med Samarbetspartner komma att dela personuppgifter inom ex vis Operation, Post-op Vård, Röntgen och Laboratorium inom Carlanderska, vilket regleras via sekretessavtal.

Var lagras dina uppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Reglerna i den svenska tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen gäller fortfarande. Enligt svensk lag är myndigheter skyldiga att arkivera och bevara allmänna handlingar, även efter att handlingarna inte längre används i den löpande verksamheten.

Dina rättigheter

  • Du kan begära att få ett registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan begära att få din information rättad om du anser att den är inkorrekt.
  • Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. Detta under förutsättning att överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiserad.
  • Du kan ta tillbaka ett tidigare ingivet samtycke rörande viss behandling av personuppgifter.
  • Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen  om du anser att vi behandlar någon av dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen.

 

Personuppgifter på våra hemsidor

Se sidfoten på respektive hemsida för länk till dess policy för personuppgifter och cookies.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att tillse att Carlanderska behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Vid ev synpunkter, som du önskar delge ombudet, vänligen kontakta:

Carlanderska
Dataskyddsombud
405 45  Göteborg

E-post: dataskyddsombud@carlanderska.se

Carlanderska

Vårdcentral Carlanderska
Carlandergruppen
Operation-UVA
Röntgen
Vårdavdelning
Carlanderska Rehab
Kirurg- och ortopedkliniken

Samarbetspartner

Allmänläkarmottagning, Peter Skoog
Apoteksgruppen
Artistic Plastic Surgery, Fredrik Gewalli
Aveny ögonklinik
GHP Neuro center
Hörselkliniken
Kvinnokliniken vid Carlanderska
Livio Fertilitetscentrum
Unilabs
Urologkliniken vid Carlanderska
SportsMed
Ådrakliniken
ÖNH-institutet